«Тірек-қимыл аппаратының қызметтік анатомиясының кейбір мәселелері»

Қалыпты анатомия кафедрасында «Тірек-қимыл аппаратының қызметтік анатомиясының кейбір мәселелері» атты қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Конференцияға ЖМ факультетінің 1курсының 14-015-01қ және 14-41-01,02 р топтары қатысты. Ісшараны кафедраның қызметкерлері: кафедра меңгерушісі Досаев Т. М., профессор Романюк С. Н., доцент Шакенов Б. Ш., аға оқытушы Байгамысова Д.С., сонымен қатар 41 группа студенттері Коскосиди Николетта және Сарниязова Карлыгаш ұйымдастырды.
Конференция профессор Т. М. Досаевтың заманауи қоғамның тірек-қимыл аппаратында болатын проблемалары жайындағы алғы сөзінен басталды. Профессор артрит пен артроз патологияларыныңжиі даму себептерітуралысөзқозғады.
Конференциядастуденттермынадаймаңыздытақырыптарбойыншабаяндамажасады:
«Возрастные особенности строения костей черепа и суставов. Точки окостенения». Мурат Асель и КабылбекУмит.
«Возрастные особенности тазобедренного сустава. Дисплазия» Курмашев Руслан и Чен Дмитрий.
«Кеудеторыныңтүрлері. Омыртқабағанысыныңфизиологиялықиілімдері».Қылышева Айнуржәне СауланГулнұр. 
«Возрастные и половые различия костей таза. Размеры таза у женщин» Жакып Асель и Бегатар Айгерим.
«Своды стопы» (ағылшынтілінде) КоскосидиНиколетта и ЖамыханкызыАкерке.
Конференция соңындақызықтыойынөткізілді. Ойынстуденттерденқұрылғанекі топ арасындағыжарыстүріндеөткізілді. Конференция тақырыбыбойыншақиындығыүшдеңгейліәртүрліөтеқызықсұрақтарғажауап беру қажетболды. Ойынныңқызықболғанысоншалық, оған студенттер мен қатароқытушылар да белсене кірісіпкетті.

IMG_9988 Рисунок1