Семинар-тренингв общежитии №2

Семинар-тренингв общежитии №2

21 ноября 2014 года командой Scienceclub «Excelsior»факультета общей медицины для студентов первого курса в общежитии №2был проведен семинар-тренинг на тему «Планирование семьи». В семинаре-тренинге были разобраны такие вопросы как: особенности репродуктивной системы у мужчин и женщин, особенности репродуктивного поведения молодежи, современные методы контрацепции, актуальные вопросы планирования семьи.В ходе семинара-тренинга проводились дискуссии, разборы ситуационных задач с клиническими случаями, проведено анкетирование, показан видеоролик, также студенты получили информационные памятки.В результате семинара-тренинга студенты первого курса получили полезную информациюв области планирования семьи, активным участникам были вручены похвальные грамоты.

№2 жатақханадағысеминар-тренинг

2014 жылдың 21 қарашасында жалпы медицина факультетініңScience club “Excelsior” тобымен бірінші курс студенттері үшін №2 жатақханада «Отбасын жоспарлау» тақырыбында  семинар-тренинг өткізілді.Семинар-тренингте әйел адам мен ер адамның репродуктивті жүйесінің ерекшеліктері, жастардың репродуктивті мінез-құлқы, қазіргі заманғы контрацепция түрлері, отбасын жоспарлаудың өзекті мәселелері  сияқты сұрақтар талқыланды.Семинар- тренинг барысында видеороликтер көрсетіліп, студенттерге ақпаратпен қамтылған ескертпе қағаздары таратылды. Сонымен қатар түрлі клиникалық жағдайлық есептер шешу барысында, студенттер арасында пiкiрталас туғызды. Аталған шара натижесінде, студенттер келешекте отбасын құру және оны жоспарлауда түрлі ақпараттар алды деген ойдамыз. Белсендіқатысқанстуденттергемарапаттауқағазыұсынылды.

Тraining seminar «Family Planning»

November 21, 2014 a team of the Science club «Excelsior»  was held a training seminar for first-year students on the theme «Family Planning».In the training seminar were designed questions such as: the reproductive system in men and women, particularly reproductive behavior of young people, modern contraceptive methods, topical issues of family planning.During the training seminar were held discussions, analysis of case studies with clinical cases, conducted surveys, showed video and the students received information leaflets.As a result of the training seminar first-year students received useful information in the field of family planning, active participants received creditable letters.