Жалпы медицина факультеті студенттерімен кездесу

Жалпы медицина факультеті студенттерімен кездесу Жалпы медицина факультетінің деканаты 2014 жылдың 22 қарашасы күні университеттің «Сoncordia» театрында Оқу әдістемелік жұмыстар жөніндегі департаментпен Интеграциялы оқыту орталығымен бірлесе отырып жалпы медицина факультетінің модульдік жүйе бойынша оқитын 3 курс студенттерімен кездесу өткізді. Интеграциялы оқыту орталығының директоры профессор Г.М.Есенжанова өзінің презентациясында – қалыпты анатомия, қалыпты физиология, гистология, патологиялық анатомия, патологиялық физиология, фармакология, визуалды диагностика және ішкі аурулар пропедевтикасы сияқты базалық пәндерді интеграциялаудың мақсаты мен ұстанымдары туралы айтты.Интеграциялы оқыту орталығымен интеграциялау ұстанымдарын жүзеге асыру мақсатында барлық 8 пән бойынша емтихан алудың екінші сатысының әдістерін жасаған. Студенттергеқорытындыбақылаудыкешендіөткізудіңсатылары, әрбірсатыныбағалауұстанымдары, апелляция, студенттіңқорытындыбағасынесептеужолдарыжәнет.б. толығыменталқыланды.Кездесубелсендітүрдеөтті, біржарымсағатбойыстуденттердіңмодульдікжүйе, тестілеу, емтиханкестесі, кеңесберу, тәжірибелікдағдылардыжетілдіружәнетағыбасқамәселелербойыншақойғансұрақтарынамодульдердіңжетекшілеріменкафедрамеңгерушілерітолықжауапберді.Соныменқатарстуденттердіңоқуүрдісін, оныңформаларыменәдістерінжақсартумақсатындаберілгенұсыныстарыдаескерусізқалмады.Кездесутекстуденттергеғанаемес,сонымен бірге оқытушыларғадазорпайдасынтигізді. Студенттерөздерінеқатыстыбарлықсұрақтарғақанағаттанарлықжауапалды. Жалпы медицина факультетінің деканаты