«Ерлік елге мұра ұрпаққа ұран!»

2016 жылдың 27 сәуір күні аудиториялық корпуста сағат 12.50Ұлы Жеңістің 71 жылдық мерекесіне арналған

«Ерлік елге мұра ұрпаққа ұран!»

атты шағын  кеш болып өтті. Кешті ұйымдастырушылар Қалыпты физиология кафедрасы және  Жалпы медицина факультетінің 2 курс студенттері, ЖМ14-011тобы

9 мамыр 5 жылға созылған ұлы Отан соғысында неміс басқыншыларын өз ордасында күйрете талқандап,  елімізге жеңіс әкелген ЖЕҢІС күні, осы мерекеге биыл 71 жыл толады. Жеңіс күні қанша уақыт өтсе де, қилы өзгеріс болып жатса да ұрпақтан ұрпаққа таралған ең ыстық мейрам болып қала береді.Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Қанша бала жетім қалды, қанша ана жесір қалды, қаншама қыршын боздақтарымыз отан үшін өмірін қиды. Соғыс зардабы қаншама жүректерге жазылмас жара салды.

Жалпы тарих үшін бұл азғана уақыт болса, адамзат өмірінде алатын орны ерекше. Қан майдан, сұрапыл соғыс жылдарында «Отан үшін отқа түс, күймейсің» -деген ұранмен шайқасқан, бүгінгі күні санаулы қалған ардагерлеріміздің ерліктеріне бас иіп, құрмет көрсету бүгінгі ұрпақтың өтелмес парызы.

9 мамыр  —   Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күні — соғыстан оралмай қалған жауынгерлердің рухына бас иіп ал, арамызда жүрген соғыс ардагерлеріне бұрынғыдан да құрметпен қарап, олардың жауынгерлігіне және ерліктеріне тағзым ететін күн.

  Ерлер есімі – ел есінде мәңгілік сақталады.

Қамықпаған қиындықтың үрейінен,

Өздеріңе силап қырдың гүлінен

Бүгінгі ұрпақ – бақытты ұрпақ атанып

 Құттықтаймыз Ұлы Жеңіс күнімен!

  Мұндай кештер жастарды Отанды қорғауға, сүйіспеншілікпен қарауға,  үлкенді құрметтеуге, отан үшін шайқасқа түскен аға- апаларымыздың рухына бас июге, үлкенге – ізет, кішіге-қызмет етуге, адамгершілікке тәрбиелеуде өте маңызды.

 

 

«Ерлік елге мұра ұрпаққа ұран!»

 28 апреля 2016 года в аудиторном корпусе  в 12.50чпроводили вечер посвященный День Победы — праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

«Никто не забыт, ничто не забыто»,Но сколько солдат осталось лежать в чужой, земле, сколько пропало без вести, сколько вернулось домой искалеченными на всю жизнь. Сколько людей побывало в плену, пережило унижение на оккупированной фашистами территории!.. А сколько невинных стариков, женщин, детей было замучено в лагерях смерти…

Оттого долгожданный День Победы— ”это праздник со слезами на глазах”.

Праздничным и выходным днем дату 9 мая объявил в своем Указе И.В. Сталин, однако, первый раз масштабно отпраздновать свое освобождение удалось только 24 июня. Данное событие ознаменовалось военным парадом, которым командовал Рокоссовский, а принимал — знаменитый военачальник Г.К. Жуков. Поцелуи, слезы горя и радости, пожелания к Дню победы — ни один праздник на тот момент не отмечался столь единодушно и трогательно.
День Победы — это одно из самых важных событий для жителей нашей страны: ни один из государственных праздников не отмечается столь широко, масштабно и «душевно»: с традиционным парадом на Красной Площади в Москве, залпами из орудий, минутой памяти погибшим войнам, праздничным салютом. В этот день на всех площадях страны звучат поздравления с 9 мая, выражаются слова благодарности военным, сумевшим отстоять страну — тогда еще Советский Союз — не дав врагу надругаться над нашей Родиной.

 

 

 

 

 

 

«Ерлік елге мұра ұрпаққа ұран!»

April 28, 2016 in the lecture room in case 12.50 p.m. spent the evening devoted to the Victory Day — a holiday of the Soviet victory over of Nazi Germany in the Great Patriotic War of 1941-1945.

«Nobody is forgotten, nothing is forgotten», but how many soldiers remained lying in a strange, earth, how many are missing, how many have returned home maimed for life. How many people has been imprisoned, suffered the humiliation by the Nazis in the occupied of territory .. And how many innocent old people, women and children were tortured to death camps … That is why the long-awaited Day of Victory «is a holiday with tears in his eyes.»

Holidays and day of  May 9 announced in his Edict IV Stalin, however, for the first time on a large scale to celebrate his release was only on June 24. This event was marked by a military parade, commanded by Rokossovsky, and took — the famous military leader by G.K. Zhukov. Kisses, tears of sorrow and joy, wishes to Victory Day — any holiday at the time was not marked so unanimously and touching.

         Victory Day — is one of the most important events for the residents of our country: none of the public holidays are not celebrated as widely, large scale and «soul»: the traditional parade on the Red Square in Moscow, volleys of guns, minute memorial for the wars, fireworks . On this day in all areas of the country heard greetings from 9 May, expressed gratitude to the military, managed to defend the country — then still the Soviet Union — not allowing the enemy to abuse our homeland.