Повышение квалификации по активным методам преподавания

С 25.08. по 10.09.14г. профессорско-преподавательский состав кафедр и модулей, входящих в центр интегрированного обучения, прошли повышение квалификации по активным методам преподавания. В рамках повышения квалификации сотрудниками разработано методическое обеспечение по 6 темам, необходимые для занятий одним из интерактивных методов по…

Календарно-тематический план лекций по пропедевтике внутренних болезней для 3 курса

Календарно-тематический план лекций по пропедевтике внутренних болезней КТП леции русские группы 1-2 поток КТП леции казахские группы 1-3 потоки

Жүйке аурулары кафедрасында студенттерiң ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ассистент Д.А. Митрохин. 4 жыл шамасында кафедрада СҒЗЖ жауапты. СҒЗЖ мақсаты студенттерге негізгі клиникалық неврологиялық аурулармен науқастарды терең клиникалық неврологиялық зерттеуге үйрету. Ағымда жылда студенттер негізгі параклиникалық зерттеу әдістерін игерген: ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, ЭхоЭГ, MPT, KT, нейропсихологиялық тесттер.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысын ғылыми мектептер, қорғалған докторлық және кандидаттық диссертациялар санынан, өнертабыстардың болуынан, аспиранттар, ғылым кандидаттары мен докторлары санынан, ізденушілердің болуынан білуге болады.

Халықаралық ынтымақтастық

  Университеттiң басқармасы қызметкерлердi кәсiби өсу үшiн қолайлы ресурстар жасап және сапалы бiлiмге қолайлы жағдайлар құрастырады. Жас ғалымдарды шығармашылық белсендiлiгінің дамуы — дербестiк мамандарды үйрену және зерттеу жұмысының жүйесінде, биiк ғылыми жаттығу потенциалын қалыптастырады. Бүгiнгi қоғам ғылым, өнерге және оң…

Клиникалық жұмыс

Жүйке аурулары кафедрасының қызметкерлерi емдiк — диагностикалық жұмысын 07.04.2010 жылдан ҚР министрінің №238-шi бұйрығымен денсаулық сақтау келiсімiмен «Денсаулық сақтау ұйымдарының штаттық және типтік штаттарының қалыптылығы туралы бекiту», 11.09.2013 № 628-шi бұйрығымен «Медициналық ұйымдарда бiлiмнiң клиникалық базаларының жағдайды туралы бекiту» 23.04.2013…