Издательская деятельность

1

1)  Валеология – наука о здоровье: Учебно-методическое пособие. Х.К.Сатбаева, Ж.Б.Нильдибаева, З.С.Абишева – Алматы: Ғылым, 1999. – 140с.

2) Валеология – наука о здоровье: Учебно-методическое пособие. Х.К.Сатбаева, А.Д.Соколов, З.С.Абишева – Алматы: Эверо, 2007-178с.

Предлагаемые методические пособия содержат материалы четырнадцати лабораторных занятии, рассматривающие широкий круг вопросов, связанных с укреплением здоровья и профилактикой заболевании.

3) Валеология. Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Ғылым, 1999. – 156б.

4)  Валеология.  –Алматы: «Эверо» баспасы, 2007ж. – 164 бет.

5) Валеология.  –Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 148б.

Кейінірек қалыптасқанына қарамастан қазіргі таңда адамдардың денсаулығын нығайтып, оны одан әрі сақтауды қамтамасыз ету проблемаларын жан-жақты қамтитын медицинаның енді-енді дами бастаған саласы – валеология ғылымы жөніндегі тұжырымдар төңірегінде сөз болады.

6) with the course of Valeology – the science of health: Educational – methodical manual in English – Almaty. Publishing house «Эверо», 2014. – 124 р.

This methodical manual contains practical lesson materials, considering wide range of subjects, related to the improvement.